Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Nursel AYDINTUĞ

Email : naydintug@biruni.edu.tr


Programın Amacı

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, sağlık sektöründe yaşanan değişimlere paralel olarak hastaneler başta olmak üzere sağlık alanından hizmet veren çeşitli sağlık işletmelerinde görev alabilecek profesyonel yöneticileri yetiştirmeyi amaçlar. Öğrenciler, yöneticilik bilgi ve becerilerini geliştirerek, bu alanda elde ettikleri bilgileri sağlık sektöründe nasıl uygulayacakları ve bu doğrultuda toplumun sağlık statüsünü nasıl geliştirecekleri hususunda bilgi sahip olurlar. Aynı zamanda akademik kariyer yapmak isteyenler için de önemli bir fırsattır.

Programın amacı, çağdaş ve evrensel düzeyde sağlık kurumları yönetimi eğitimi vererek, sağlık kurumları yönetimi konusunda yeterli düzeye ulaşmış, kendi alanında gelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle diyalog kurabilen, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak çalışmanın gereklerini yerine getirebilen sorumluluk sahibi, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş sağlık kurumları yönetimi bilim uzmanı yetiştirmektir.

•Sağlık Yönetimi (muadil isimler dahil), Tıp, Hemşirelik, Ebelik, İdari Bilimler, İşletme, İktisat, Ekonomi, Kamu Yönetimi, Hukuk ve Mühendislik bölümü, Spor Bilimleri ve diğer ilgili lisans programı mezunu olmak.
•ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak

Gerekli Evraklar

Yüksek Lisans

 • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
 • Ales Sonuç Belgesi ( Tezli Yüksek Lisans için )
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
 • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
 • Fotoğraf (3 adet)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

 • Denklik Belgesi
 • Lisans Diploması (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
 • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
 • İkametgah Teskeresi Başvurusu
 • Pasaport Fotokopisi
 • Fotoğraf (3 adet)
 • SYB503-SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI (3-0-6)

  Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamanın Önemi ve Geçmişi, Pazarlama ve sağlık hizmetleri pazarlamasının gelişimi, Hizmetlerin özellikleri hizmet sektörünün gelişimi ve sağlık hizmetlerinin özellikleri, Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması, Pazar bölümleme, Hedef Pazar seçimi, Pazar konumlandırma, Büyüme stratejileri, Stratejik pazarlama planlaması, Ürün ve ürün geliştirme stratejileri, Fiyat ve fiyatlandırma stratejileri, Tutundurma ve tutundurma politikaları, Dağıtım ve dağıtım kanalları, Katılımcılar, fiziksel kanıtlar ve süreç yönetimi, Tecrübe paylaşımı, Sağlık hizmetleri pazarlamasında yeni yaklaşımlar: ilişki pazarlaması, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve gerilla pazarlaması, Pazarlama etiği, Markalaşma ve marka yönetimi, Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Çağdaş Yaklaşımlar.

 • SYB505-ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (3-0-6)

  Örgüt nedir? Örgütsel davranış tanım, tarihsel gelişim, kronoloji, Örgütsel davranışın bilimsel temelleri, yöntemleri, ilgi alanları, örgütsel davranışta yönetim ve psikoloji, örgütsel sorunlar, Örgütsel davranışta liderlik, güç kaynakları, yöneticilik, yöneticide bulunması gereken beceriler, Örgüt kültürü, önemi, fonksiyonları, İş tatmini ve ölçümü, Örgütsel davranışta tutum, Örgütlerde gruplar, Grup normları, grup türleri, Örgütlerde motivasyon, Örgüt motivasyonunu etkileyen faktörler, Örgüt motivasyonunda liderlik, yönetim açısından motivasyon, Stres, stresin belirtileri, örgütsel stres kaynakları, stres yönetimi, Stresle başa çıkmada yöneticilere düşen görevler, stresle başa çıkmada örgütsel yöntemler, Örgütsel çatışma nedir, çatışma türleri, nedenleri, gelişim süreci, yönetim yöntemleri, öneriler.

 • SYB507-MUHASEBE VE FİNANS (3-0-6)

  Uzun Vadeli Alacaklar, Mali Durun Varlıklar, Maddi Durun Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Mali Borçlar, Ticari Borçlar, Diğer Borçlar, Alınan Avanslar, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler, Alınan Avanslar, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler, Aktif hesaplara ilişkin envanter işlemleri, Pasif hesapları ilişkin envanter işlemleri, Dönem sonu ayarlama kayıtları ve dönem sonucunun saptanması, Muhasebe dönemine ilişkin bütün bir uygulama, İşletme hesabı esasına göre defter tutma, Gelirler ve Muhasebeleştirilmesi, Vergi Matrahının Tespiti Açısından Gelirler ve Giderler.

 • I.YARIYIL

 • SYB502-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (3-0-6)

  İnsan kaynakları yönetiminin tanımı ve kavramlar, Sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, Sağlık kurumlarında insan kaynakları stratejileri ve politikaları, Sağlık kurumlarında insan kaynakları planlaması, Sağlık kurumlarında insan kaynakları planlaması, Sağlık kurumlarında eğitim ve geliştirme, Sağlık kurumlarında kariyer yönetimi, Sağlık kurumlarında kariyer yönetimi, Sağlık kurumlarında iş değerleme, Sağlık kurumlarında ücret yönetimi, Sağlık kurumlarında iş güvenliği ve işçi sağlığı, Sağlık kurumlarında insan kaynakları bilgi sistemi, Sağlık kurumlarında güncel insan kaynakları konuları.

 • SYB506- SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE VE PERFORMANS YÖNETİMİ (3-0-6)

  Sağlık hizmetlerinde temel kalite kavramları, Sağlık hizmetlerinde kalite iyileştirmenin tarihçesi, Sağlık hizmetlerinde sürekli kalite iyileştirme/toplam kalite yönetimi, Veri toplama, Kalite iyileştirme araçları, Hasta deneyiminin ölçülmesi ve iyileştirilme, Sağlık hizmetlerinde kalite göstergeleri, Kalite için liderlik, Kalite iyileştirme modelleri, Stratejik kalite yönetimi, Türkiye’de sağlık hizmetlerinde kalite iyileştirme çalışmaları.

 • SYB504-SAĞLIK İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM (3-0-6)

  Stratejik Yönetime Giriş, Strateji ve Benzer Kavramlarla İlişkisi, Stratejik Yönetim Sürecinin Aşamaları, Çevre Analizi (SWOT), İşletme Analizi, Örgütsel Amaç (Amaçlar, Misyon), Ekonomik ve Ekonomik Olmayan Amaçlar, Stratejik Fayda ve Portfolyo Analiz Teknikleri, Strateji Oluşturma – “Büyüme Stratejileri”, Çekilme Stratejileri, Fonksiyonel Stratejiler, Stratejiyi Uygulama, Strateji ve Organizasyon Yapısı.

Prof. Dr. İsmail Kaya

Dr. Öğr. Üyesi Nursel Aydıntuğ (Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Bilal AK

Prof. Dr. Yusuf Çelik*

Prof. Dr. Mustafa Uçar*

Doç. Dr. Murat Çemberci**

Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Palteki*

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Yeşilşerit*

Dr. Öğr. Üyesi Didem Yücel Elitez*

*Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

Programın 2019-2020 yılı öğrenim ücreti KDV dahil 18.150 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için 5.000 $’dır.