Sağlık Yönetimi Doktora Programı

Program Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Nursel AYDINTUĞ

Email : naydintug@biruni.edu.tr


Programın Amacı

Biruni Üniversitesi’nde söz konusu alanda çalışan akademik kadro daha önce bu yüksek lisans programlarını değişik üniversitelerin çatısı altında sürdürmüşlerdir. Son beş yılda alana ilgi giderek artmıştır. Bunun asıl nedeni, Sağlık Bakanlığı’nın Kamu Hastaneleri Birlikleri kurması ve hastane yöneticilerinin bu alanda yüksek lisans yapmış olmasını koşul haline getirmiş olmasıdır. Bunun yanında özel işletmeler de yüksek lisans düzeyinde kişileri üst düzey atamalarda tercih etmektedir. Üçüncü neden olarak da üniversitelerde Sağlık Yönetimi bölümlerinin sayısının 30’u aşması ve öğretim üyesi ihtiyacı doğmasıdır. Aynı ihtiyaç doktora programlarını da sayısının artmasına neden olmuştur.

Sağlık Yönetimi doktora programı, çağdaş ve evrensel değerler doğrultusunda, sağlık yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak, sağlık yönetimi bilimine katkıda bulunacak, sağlık sektörüne toplumun gereksinimleri doğrultusunda yön verecek, insan odaklı sağlık hizmeti modeli oluşturabilecek organizasyonların oluşturulmasına katkıda bulunacak nitelikte bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın öğretim dili Türkçe olup yabancı dildeki kaynaklardan faydalanılmaktadır.

• Sağlık bilimleri ile ilgili bir yüksek lisans Programından (Sağlık Yönetimi, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Hukuk vb.) mezun olmak.
•ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 60 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak
•YDS den en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak

Gerekli Evraklar

Doktora

 • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
 • ALES Sonuş Belgesi
 • YDS Sonuç Belgesi
 • Yüksek Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Yüksek Lisans Not Durum Çizelgesi (Noter onaylı / ıslak imza / e-imza)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
 • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
 • Fotoğraf (3 adet)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

Doktora Yabancı Uyruklu 

 • Denklik Belgesi
 • Lisans Diploması (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
 • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
 • İkametgah Teskeresi Başvurusu
 • Pasaport Fotokopisi
 • Fotoğraf (3 adet)
 • SGL601-SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİM TEORİLERİ (3-0-9)

  Temel kavramlar: Yönetim, Yönetici, Yönetim Süreci ve Yöneticilerin Özellikleri, Yönetim düşüncesinin gelişimi: Bilimsel yönetim öncesi dönem, Yönetimde klasik yaklaşımlar, Neoklasik yaklaşım, Açık sistem yaklaşımı ve sistem teorisi, Durumsallık yaklaşımları, Modern sonrası yönetim yaklaşımları, yeni yönetim teknikleri, Yönetim fonksiyonları ve organizasyon süreci, Liderlik, koordinasyon ve denetleme süreci, Yönetimde güç ve otorite, Organizasyonlarda gruplar ve çatışma yönetimi, Organizasyonlarda değişim yönetimi.
 • SGL605-SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİNANSMAN YÖNETİMİ (3-0-7)

  Satışların Maliyeti Tablosu – Gelir Tablosu, Bilanço – Fon akım – Nakit Akım, Finansal Yönetim ve Fonksiyonları, Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar, Finansal Analiz, Başabaş ve Kaldıraç Analizleri, Finansal Planlama ve Kontrol, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Kısa Vadeli Finansman, Orta ve Uzun Vadeli Finansman, Sermaye Bütçelemesi, Türev Ürünler, Finansal Krizler ve İşletme Başarısızlıkları.
 • SGL607-SAĞLIK EKONOMİSİ (3-0-7)

  Sağlık nedir, Hastalık nedir, Ekonomi nedir?, Sağlık ekonomisi kavramı, kapsamı, önemi ve gelişimi, Sağlık hizmetlerinin iktisadi özellikleri, Sağlık harcamaları tanımı, türleri, sağlık harcamalarını etkileyen faktörler, Sağlık Hizmetleri Talebi ve Sağlık Hizmetleri Talebini Etkileyen Faktörler, Sağlık hizmetlerinin ekonomik yönden değerlendirilmesi. Piyasalar hangi şartlar altında işler?, Esneklik, Fiyat ve Gelir esnekliği, Üretim fonksiyonu, Maliyet,  maliyet etkinlik analizi, Sağlık hizmetlerinin finansmanı, Sağlık finansmanı ve Hakkaniyet, Sağlık Pazarına Devlet’in müdahalesi, Sağlık ekonomisi düzeyi göstergeleri.

 • SGL609-SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (3-0-7)

  Örgüt nedir? Örgütsel davranış tanım, tarihsel gelişim, kronoloji, Örgütsel davranışın bilimsel temelleri, yöntemleri, ilgi alanları, örgütsel davranışta yönetim ve psikoloji, örgütsel sorunlar, Örgütsel davranışta liderlik, güç kaynakları, yöneticilik, yöneticide bulunması gereken beceriler, Örgüt kültürü, önemi, fonksiyonları, İş tatmini ve ölçümü, Örgütsel davranışta tutum, Örgütlerde gruplar, Grup normları, grup türleri, Örgütlerde motivasyon, orgüt motivasyonunu etkileyen faktörler, Örgüt motivasyonunda liderlik, yönetim açısından motivasyon, Stres, stresin belirtileri, örgütsel stres kaynakları, stres yönetimi, Stresle başa çıkmada yöneticilere düşen görevler, stresle başa çıkmada örgütsel yöntemler, Örgütsel çatışma nedir, çatışma türleri, nedenleri, gelişim süreci, yönetim yöntemleri, öneriler.

 • II.YARIYIL

 • ENS600-İLERİ BİYOİSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3-0-6)

  Biyoistatistik ile ilgili temel kavramlar, Tanımlayıcı istatistikler, Yaygınlık ölçüleri, Araştırmalarda örnek hacmi sorunu, Örnekleme yöntemleri, Hipotez Testleri, Varyans Analizi, Çoklu Karşılaştırma Yöntemleri, Korelasyon Analizi, Regresyon analizi, Ki-kare Testi, Yaşam Analizleri, Klinik çalışmalarda odds ve relatif risk oranları, Parametrik Olmayan Testler.
 • SGL602-SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ (3-0-6)

  Pazarlama Nedir, Ne değildir? Bir paradigma olarak pazarlama, Pazarlama Çevresi, Temel Pazarlama Kavramları Sağlıkta Pazarlama, Pazarlamanın temel değişkeni Tüketiciler ve Tüketici-Müşteri Davranışları, Tüketici davranışını açıklayan modeller, Pazarlamada Bölümlendirme, Konumlandırma, Hedefleme, Pazarlama açısından Ürün/Hizmet kavramı, Ürün geliştirme, ürün yönetimi (Yarı Yıl sınavı dahil), Pazarlamada dağıtım ve değer zinciri yönetimi, Pazarlama açısından Fiyat ve Fiyatlandırma, Pazarlamada İletişim, Tutundurma, Dijitalleşen dünyada pazarlama araçları.
 • SGL604-SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE İYİLEŞTİRME VE AKREDİTASYON (3- 0-6)

  Sağlık hizmetlerinde temel kalite kavramları, Sağlık hizmetlerinde kalite iyileştirmenin tarihçesi, Sağlık hizmetlerinde sürekli kalite iyileştirme/toplam kalite yönetimi, Veri toplama, Kalite iyileştirme araçları, Hasta deneyiminin ölçülmesi ve iyileştirilme, Sağlık hizmetlerinde akreditasyon, belgelendirme ve kalite ödülleri, Sağlıkta kalite çalışmaları ile ilgili ülke örnekleri, Kalite yönetim araçları 1, Kalite yönetim araçları 2, Sağlık hizmetlerinde akreditasyon 1, Sağlık hizmetlerinde akreditasyon 2, Klinik kalite 1, Klinik kalite 2, Klinik kalite 3, Yalın hastane.

 • SGL606-SAĞLIK PSİKOLOJİSİ (3-0-6)

  Sağlık psikolojisine giriş, Biyopsikolojiye giriş, Sağlık ve davranış: metodlar, modeller ve tedaviler, Stres ve hastalık, Stres, hastalık ve başa çıkma yolları, Ölüm riski yüksek olan hastalıklar: HIV ve kanser, vaka örnekleri, Ağrı yönetimi, vaka örnekleri, Sağlık psikolojisi açısından diyabet, böbrek hastalıkları, uyku yitimi, baş ağrısı, omurilik rahatsızlıkları, astım, somatoform bozukluklar, Alzheimer, Madde kullanımı ve bağımlılığı ve sağlık: alkol, tütün, uyuşturucu, Sağlıklı birey, egzersiz, rahatlama, sosyal yaşam, cinsel yaşam, besinler, beslenme alışkanlıkları, uyku alışkanlıkları, temizlik alışkanlıkları, İş yaşamı sağlık psikolojisi, Diğer bazı konular: Sosyal faktörler, etnik yapi, sağlık politikalari, sağlık ve ekonomi, toplum sağlığı, şiddet, kadın, medya, çocuk istismarları, yaşlı istismarları, Çocuk sağlık psikolojisi.

 • SGL619-SAĞLIK TURİZMİ (3-0-6)

  Sağlık Turizmi Kavramı, Sağlık Turizmi Pazarı, Sağlık Turizmi Endüstrisi, Tedavi Süreci, Sağlık Turizminde Müşteri Beklentileri, Sağlık Turizminde Kalite, Güvenlik ve Risk, Sağlık Turizminde Yasal ve Etik Konular, Ekonomik, Sosyal ve Kurumsal Açıdan Sağlık Turizmi, Sistem Üzerindeki Etkiler: Kaynak Ülke, Sistem Üzerindeki Etkiler: Hedef Ülke, Türkiye’de Sağlık Turizmi: Genel Bir Çerçeve ve Tıp Turizmi, Türkiye’de Sağlık Turizmi: Termal Turizm, Engelli ve Yaşlı Turizmi, Sağlık Turizmi Alanında Yapılan Araştırmalar, Gelecekteki Sağlık Turizmi Araştırmaları için Değerlendirmeler.
 • III.YARIYIL

   

 • SGL603-SAĞLIK POLİTİKA ANALİZİ (3-0-6)

  Politika ve sağlık politikaları kavramları, Devlet ve hükümetlerin sağlık politikalarındaki rolü, Özel sektörün sağlık politikalarındaki rolü, Sağlık politikalarının bileşenleri, politika üçgeni, Politika oyuncuları ve paydaşlar, Sağlık politikaları için uygun zemin ve ortamın anlamı, Sağlık politikalarında “içerik” kavramı ve önemi, Sağlık politikalarında süreç yönetimi, Neoliberal politikalar ve sağlık, Olgu sunumları.
 • SGL613-SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETİK (3-0-6)

  Etiğin Sağlık Kurumları Yönetimindeki Rolü, Ahlak Teorileri ve Yol Gösterici İlkeler, Araştırma Etiği ve Bilgilendirilmiş Onam, Özerklik, Doğruluk ve Gizlilik, Hasta Bilgilerinde Gizlilik ve Gerçeği Aktarma, Başkaları Adına Karar Verme, Normal ve Anormal: İnsanların Sınıflandırılması, Yaşam Sonlandırılması: Klinik / Biyomedikal Etik, Etik, Piyasa Güçleri ve Bütünleşik Sağlık, Sağlık Kurumları Yönetiminde Etik Uygulamalar ve Ahlaki Dürüstlük, Bireylerin Etik Yeterliliklerini Artırma, Tıbbi Araştırma Etiği.

 • SGL617-SAĞLIK SOSYOLOJİSİ (3-0-6)

  Demografik özellikler ve sağlık, Sosyal Stres, Sağlık davranışı ve yaşam biçimi, Hastalık davranışı ve yaşam biçimi, Alternatif tıp yöntemleri, Hemşire ve hasta etkileşimi, Toplumsal değişimde hemşire, Sağlık bakım hizmetleri ve sosyal politikalar, Gelişmiş ülkelerde sağlık bakımı, Toplumcu modelde sağlık bakımı, Toplumda üreme hakları ve cinselliğe yönelik değer ve normlar, Hemşire – Hasta ilişkileri.

Prof. Dr. İsmail Kaya

Dr. Öğr. Üyesi Nursel Aydıntuğ (Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Bilal AK

Prof. Dr. Yusuf Çelik*

Prof. Dr. Mustafa Uçar*

Doç. Dr. Murat Çemberci**

Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Palteki*

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Yeşilşerit*

Dr. Öğr. Üyesi Didem Yücel Elitez*

*Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

Programın 2019-2020 yılı öğrenim ücreti KDV dahil 34.485 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için 9.000 $’dır.