İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi Doktora Programı

Program Sorumlusu : Prof. Dr. Süreyya ÖLGEN

E-mail : soglen@biruni.edu.tr


Programın Amacı

Programın ana amacı İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi alanında doktora derecesi (PhD) almış, üniversitelerde ve ilaç endüstrisinin ihtiyacı olan ilaç keşfi, geliştirilmesi ve üretimi yapan AR-GE (Araştırma-Geliştirme) birimlerinde çalışacak nitelikli eleman yetiştirmektir.

İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi Doktora Programı mezunları bu alandaki doktora sonrası araştırmacı ve akademisyen gereksiniminin karşılanmasına katkıda bulunurlar.

Ayrıca bu alanda doktora derecesi alan kişiler ilaç, kimya veya kozmetik endüstrisinin eczacılık ile örtüşen alanlarında da hizmet verebileceklerdir.

• Eczacılık Fakültesi Mezunu olmak veya Kimya, Organik Kimya, Farmasötik Kimya, Farmasötik Teknoloji ve Farmakognozi alanlarından birinde yüksek lisans programı mezunu olmak.
•ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 60 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak
•YDS den en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak

Doktora

 • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
 • ALES Sonuş Belgesi
 • YDS Sonuç Belgesi
 • Yüksek Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Yüksek Lisans Not Durum Çizelgesi (Noter onaylı / ıslak imza / e-imza)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
 • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
 • Fotoğraf (3 adet)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

Doktora Yabancı Uyruklu

 • Denklik Belgesi
 • Lisans Diploması (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
 • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
 • İkametgah Teskeresi Başvurusu
 • Pasaport Fotokopisi
 • Fotoğraf (3 adet)

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu – Dersin Adı (Teorik-Uygulama-AKTS)

 • ECZ 701 – Araştırma Etiği ( 2 – 0 – 5 )

  Klinik ilaç araştırmalarının etik yönü, insanlarda ilaç araştırmalarının etik yönü ile ilgili düzenlemeler, yerel ve merkezi etik kurullar, görev ve sorumlulukları, Helsinki bildirgesi, ilaç araştırmaları hakkında yönetmelikler, iyi klinik uygulama kılavuzu, iyi laboratuvar uygulamaları, araştırmalarda ve klinik denemelerde yanlılık, rastgelleme ve körleme, bilgilendirilmiş yazılı olur alma, plasebo etiği, özel hasta ve özel ilaç grupları üzerindeki denemelerde kullanılacak yöntemler, çocuklarda, gebede ve yaşlılarda ilaç araştırmaları, ilaç araştırmaları hakkında yönetmelikler. Bilimsel kariyerin devamında karşılaşılan, kariyerin yönetimini, kimyasal, biyolojik ve farmasötik bilimlerdeki moleküler düzeyde yapılan araştırmanın özel önemini vurgulayan doğruluk ve bilim ahlakı üzerine sunum ve tartışmalar yapılacak olup konular etiğin doğasını, laboratuvardaki bilim adamlarını, yazar olarak bilim adamlarını, bursiyeri, işveren veya işçiyi, öğretmen, öğrenci ve vatandaşı kapsayacak şekilde ele alınacaktır. Dersin başarı değerlendirmesi yeterlilik veya yetersizlik esasına göre yapılacaktır.
 • ECZ 702 Gelişmiş Ayırım Teknikleri, Kontrol ve Regülasyonlar

  Bu ders, analitik tekniklerin temel ilkeleri, sayısal metodlar ve regülasyonlar, spektroskopideki ve diğer analiz metodlarındaki güncel pratikleri tanımlamaktadır. Ultraviyole (UV), Irfrared (IR), mass, yüksek basınçlı kromatografi (HPLC) ve nükleer magnetik rezonans (NMR) spektroskopik yöntemler hakkında teorik bilgi ve aletlerin, laboratuvar ekipmanlarının genel kullanımı ve uygulama tecrübe edinilmesini sağlar. Ders, teorik ve uygulamalı olarak yürütülecektir. Dersin sonunda öğrenci modern spektroskopik ve aletsel yöntemlerin kimyasal ve biyoanalitik uygulamalarını, uygun metod seçimi hakkında teorik bilgi ve uygulama yetkinliğini kazanacaktır.
 • ECZ 703 İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi (2-2-5)

  Orijinal yayınlardan seçilmiş örnekler üzerinde güncel ilaç tasarımının kurallarının tartışılıp, önilaç, bioisosterler, Kcat enzim inhibitörleri,  etki bölgesine yönelik  geri dönüşümlü ve dönüşümsüz inhibitörler, nicel yapı etki ilişkileri, ilaç emilim, dağılım, metabolizması ve atılımının modülasyonları, moleküler incelemeler, analog tasarımı, molekülde etkiden sorumlu  yöreler (farmakofor analizi) gibi konular ele alınacaktır.

  Ayrıca bu ders aktif moleküllerin, öncü bileşiklerin keşfi ve afinite, selektivite, etkinlik/potens, metabolik stabilite, oral biyoyararlanımı artırmak için optimizasyon ve klinik öncesi ilaç geliştirme yöntemlerini kapsamaktadır.

  • ECZ 704 Bilgisayar Destekli İlaç Tasarım Yöntemleri (2-3-5)

   Bilgisayar destekli ilaç keşif ve tasarım metodlarının temel kavramları

   – Protein homoloji modelleri: protein-ligand etkileşimleri ve model değerlendirme ve validasyonları.

   – Kemoinformatik ve kemogenomiks ve uygulamaları kapsamında ilaç hedeflerinin aydınlatılması: ligand ve protein data bankalarının açıklaması, benzerlik analizleri, QSAR (kantitatif yapı etki ilişkileri), ve kütüphane odaklı tasarımlar

   – Yapı-temelli görsel taramalar ve tasarımlar: farmakofor modelleme ve moleküler docking.

   Öğrenciler farklı bilgisayar destekli ilaç tasarım metodlarının gücünü ve uygulama başarılarını anlayacaklar ve ligand keşif ve tasarım projelerini oluşturabilecek in siliko metodların deneysel çalışmalarının nasıl uygulandığını öğreneceklerdir.

  • ECZ 705 Ön Formülasyon (2-2-5)

   Önformülasyon çalışmaları yeni bir etkin maddenin sentezlenip ilaç şeklinin tasarımı için gerekli fizikokimyasal özelliklerinin karakterize edilmesini kapsamaktadır. Önformülasyon çalışmaları sırasında elde edilen önemli bilgiler hızlı ve başarılı ilaç geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. İlaç şekillerinin geliştirilmesinden önce ilaç moleküllerinin fiziksel, kimyasal özellikleri ve toz özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. İlaç molekülü ve toz özelliklerine ait bu bilgiler formülasyon geliştirilmesinde oldukça önemli olmaktadır. Bu ders kapsamında öğrencilerin tüm bu bilgileri edinmesi ve uygulama tecrübesi edinmesi amaçlanmaktadır.
  • ECZ 706 Sentetik Medisinal Kimyada Strateji ve Taktikler (2-0-5)

   Öğrenci sentetik organik kimyada temel bir kursu tamamlamak üzere hedef molekülün yapısını, yapının retro-sentetik analizini yaparak en etkin sentez stratejisini belirlemek için değerlendirme yapmayı sağlayan çeşitli metodları öğrenir. Bunun yanında hedef molekülün sentezine ulaşmak için çeşitli taktikler geliştirme yetisi kazanır.

  •  

   • ECZ 707 Doğal Ürünler Kimyası (2-0-5)

    Bitkisel doğal bileşiklerin ekstraksiyon, izolasyon ve tanımlanması, yeni ilaçların keşfinde sekonder metabolitlerin rolü ve farmakolojik aktivitesi konularında bilgi edinilmesi sağlanır. 

   • ECZ 708 İlaçların Üretiminde Ölçek Büyütme (2-3-5)

    İlaçlar üretime geçilmeden önce pilot ölçekte veya labaratuvar ölçeğinde üretilirler. Bazı ön testler yapıldıktan sonra ticari boyutta üretime geçildiğinde kullanılacak cihazlar da daha büyük olmaktadır. Bu durumda üretim işlemine ait parametrelerin aynı kalitede ürün elde edilebilmesi için nasıl hesaplanacağı gösterilecektir. Bu hesaplamalar sıvı karıştırma kazanları, toz karıştırma kazanları için verilecekltir. Isıtma ve kurutma işlemlerinde kütlelerin büyütüldüğünde parametrelerin nasıl değiştiği anlatılacaktır. Ölçek büyütme ile ilgili hesaplar anlatılarak çeşitli örnek problemler ve çözümleri verilecektir.
   • ECZ 709 Farmakokinetik/Biyofarmasötik (2-3-5)

    Bu ders kapsamında biyoyararlanım parametrelerinden hareketle farmakokinetik bulguların saptanması ve değerlendirilmesi konularında yeterli bilgi ve beceri sağlamak; son yıllarda her geçen gün sayıları artan modern terapötik sistemler, kontrollü salım sağlayan ve özellikle hedeflendirilmiş sistemler ve biyoteknoloji ürünleri üzerinde in vitro ve in vivo değerlendirmeler hakkında bilgi aktarmak amaçlanmıştır. Aynı zamanda ön formülasyon ve formülasyon tasarımının, farmasötik dozaj şeklinden yararlanımı nasıl etkilediği konusunda gerekli değerlendirmeleri yapmak, laboratuvar şartlarında pratik uygulamaları gerçekleştirmek üzere ilacın etkililik değerlendirmesini yapabilecek istatistik ve matematik bilgisine sahip ve ilgili yazılımları etkin bir şekilde kullanabilen uzman elemenlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

    • ECZ 710 Klinik Çalışmaların Yönetimi (2-0-5)

     Tasarımda etkili elemanlar ve sorunlar, insan denemeleri onaylanan farmasötik, biyoteknolojik ve medikal aletlerin klinik çalışmalarının tasarlanması, yapılması ve değerlendirilmesi için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması sağlanacaktır;  


     – Evrensel ilaç geliştirme planı
     – Klinik çalışmalar için göz önünde bulundurulması gerekenler

     – Klinik protokoller
     -Evrensel gereksinimler ve yeni yaklaşımlar
     -Klinik çalışma
     -PK/PD etkileşimi
     -Keşifsel klinik gelişim
     -İstatistikler ve klinik çalışmalar
     – Sağlık otoriteleri ile iletişim
     -Dökümentasyon tipleri oluşturma ve başvuru

    • ECZ 711 Tıbbi Bitkilerin Tanımlanması (2-0-5)

     Bitkisel ürünlerin kalite kontrolünde ilk adım, kullanılmasına karar verilen türün doğru tanımlanmasıdır. İlgili bir kişinin tıbbi bitkilerin tanımı veya tanımın doğruluğunu kontrol edebileceği makroskopik taksonomik tanımlama, mikroskopi, kimyasal ve moleküler analiz gibi kullanacağı bazı yöntemler vardır. Bu dersin amacı, öğrencilerin tıbbi bitkilerin tanımını yapabilmelerine yardımcı olmaktır.

    • ECZ 730 İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi Semineri- I (3-0-5)

     İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi konusunda bir seminer verilmesi.

     • ECZ 740 İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi Semineri- II (3-0-5)

      İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi konusunda bir seminer verilmesi.

     • ECZ 750 Tez Projesi Hazırlık Çalışması- (3-4-5)

      Öğrencinin tez danışmanıyla birlikte doktora tezi için yaptıkları teorik ve pratik hazırlık çalışmaları.

     • ECZ 760 Yeterlik Sınavı (30-0-30)

      Öğrencinin İlaç tasarımı ve Geliştirilmesi alanında bilgi birikimini artırmak için yaptığı çalışmanın sınavla değerlendirilmesi

     •  

     • ECZ 770 İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi Doktora Tezi (30-120-150)

      İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi konusunda bir öğretim üyesinin gözetiminde araştırma yapılarak doktora tezi hazırlanması ve jüri önünde savunulması.

     • SBE 800 Modern Biyoistatistik Yöntemler (3-0-7)

      Modern biyoistatistik, ileri düzey araştırmalarda deney tasarlama düzenleri, deneysel ve gözlemsel çalışmalardan elde edilen verileri analiz etme ve yorumlama ve tahmin yapma bilimidir. Bir çalışmanın uygun planlaması ve tasarımı, verilerin duyarlı çok değişkenli istatistik yöntemlerle analiz edilmesi önemli bir nitelik ve kritik önem taşır.  Araştırmada katkı sağlayan yeni bilgilerin elde edilmesi çoklu ve belki de daha önce düşünülmeyen faktörlerin, bilgi ve becerilerin dikkate alınmasını gerektirir. Modern Biyoistatistiksel Yöntemlerin öğrenilmesi, uygulanması büyük önem taşır.

     SEÇMELİ DERSLER

     Dersin Kodu – Dersin Adı (Teorik-Uygulama-AKTS)

     • ECZ712 Formülasyon Geliştirme, Kontrollü Salım Yapan İlaçların Tasarımı (3-0-5)

      Dozaj formuna göre temel formülasyonlar ve üretim teknikleri ile validasyonları ve kritik parametreler anlatılşacaktır. Modern tedavi yaklaşımlarında etkin maddenin kanda sabit bir düzeyde kalması ve böylece effektif bir tedavi yapılması istenir. Kanda sabit bir seviye sağlamak için etkin maddenin kontrollü olarak preparattan salınması gerekmektedir. Bunu sağlamak üzere kullanılabilecek pek çok kontrollü salım sistemi vardır. Bu ders kapsamında öncelikle kontrollü salım sistemlerinin neler olduğu, bunlarda hangi parametrelerin önemli olduğu, nasıl üretildikleri incelenecektir. Daha sonra etkin maddenin vücutta nasıl davrandıkları, farmakokinetik parametreler öğretilecektir. Bu parametrelere göre salım hızının nasıl hesaplanacağı gösterilecektir. Sonuçta bu preparatların tasarımının ve formülasyonunun nasıl yapıldığı gösterilecektir.

     • ECZ 713 Moleküllerin Biyolojik Membranlardan Geçişi (2-0-5)

      İlacın aktif molekülünün etki gösterebilmek için öncelikle biyolojik membranlardan geçmesi ve bunun için de biyolojik membranlardan geçebilecek özellikte olması gereklidir. Bu özelliklerin neler olduğu, hangi parametrelerin geçişte etkil olduğu bu ders kapsamında incelenecektir. Biyolojik membranlardan geçişin artırılması, dolayısı ile daha yüksek etki veya artırılmış biyoyararlanım konusunda bilgiler verilecektir. Etkin maddenin yapısında veya ilaç taşıyıcı sistemde hangi değişikliklerin nelere neden olduğu bu ders kapsamında anlatılacaktır. Membranlardan geçişin kinetiği, kütle transferi ilgili matematik denklemler gösterilecektir. Membranlardan geçişin önceden tahmin edilebilmesi konusu anlatılacaktır

     • ECZ 714 Metabolizmaya Dayalı İlaç Tasarımı (2-0-5)

      İlaç metabolizmasına (biyotransformasyon) giriş, metabolizma yolakları ve reaksiyonları, metabolizma yolakları ve reaksiyonları, metabolitlerin ilacın farmakolojik aktivitesinde önemi, metabolitlerin ilacın deaktivasyonuna etkisi, metabolitlerin ilacın toksisitesine etkisi, değişen farmakolojik etkiden sorumlu metabolitler, metabolitler ve moleküler modifikasyonlar ile ilaç tasarımı, ilaçların iyi absorpsiyon ve taşınma özelliklerinde metabolitlere dayalı ilaç tasarımı konuları anlatılacaktır.

      • ECZ 715 Nano İlaç Taşıyıcı Sistemler (2-0-5)

       Günümüzde hızla gelişen teknolojilerden birisi de nanoteknolojidir. Tıp ve Eczacılık alanında da bu konuda pek çok yeni gelişme olmakta ve her gün yeni bir nanoboyutta ilaç taşıyıcı sistem ortaya çıkmaktadır. Bu yeni teknoloji sayesinde ilaçların daha az dozları ile daha etkin tedaviler yapılabilemektedir. Özellikle hedefleme konusunda bu sistemler oldukça umut vericidir. Günümüzün en kötü hastalıklarından biri olan kanserde de etkili tedavi yaklaşımlarında nano boyutlu ilaç taşıyıcı sistemler iyi sonuçlar verebilmektedir. Pek çok değişik çeşidi olan bu nano ilaç taşıyıcı sistemlerin neler olduğu bu ders kapsamında gösterilecektir. Bunların üretimleri ve güvenlik anlamında nelere dikkat edilmesi gerektiği gösterilecektir. Güncel örnekler ve çalışma sonuçları gösterilecek ve ilgili tüm konular tartışılacaktır.

      • ECZ 716 İlaçların Stabilitesi (2-0-5)

       İlaçların içindeki etkin maddeler zaman içerisinde bozularak etkinliklerini kaybederler. Bu bozunmanın kinetiği ve hızı ilaçların raf ömrünü belirler. Bozunma kinetiklerinin detayları, bozunmanın azaltılması ile ilgili bilgiler bu ders kapsamında verilecektir. Stabilite test metotları anlatılacak ve izotermal ve nonizotermal stabilite testleri hakkında bilgiler verilecektir. Reaksiyon derecesinin önemi ve belirlenmesi anlatılarak raf ömrü hesaplama yöntemleri gösterilecektir. İlaç ruhsat başvurularında ilaca ait stabilite gereksinimleri ve yeterlilikleri ile stabilite ile ilgili yasal düzenlemeler anlatılacaktır.

      • ECZ 717 Yeni İlaç Taşıyıcı Sistemler (2-0-5)

       Bazı yeni geliştirilmiş ilaç taşıyıcı sistemler örneğin osmotik pompalar, Ocusert, Progestasert, iyontoforetik ilaç uygulama sistemleri, uzun süre ilaç salımı yapan implantlar, kaplı tabletler, mikrokapsüller ve mikroemülsiyonlar gösterilecektir. Bu ürünlerin üretim işlemleri ve bazı önemli parametreler açıklanacaktır. Formülasyon detayları ve kalite kontrol prosedürleri verilecektir. Bu ürünlere ait yasal düzenlemeler anlatılacaktır.

       • ECZ 718 İlaçlarda Kullanılan Yardımcı Maddeler (2-0-5)

        İlaçların üretiminde ve hazırlanan formülasyonlarda pek çok yardımcı madde kullanılmaktadır. Bu yardımcı maddelerin birbirleri ve etkin madde ile geçimli olması ve formülasyona katıldıklarında biyolojik etkiyi değiştirmemeleri gerekmektedir. Bu nedenle hangi maddelerin kullanılması gerektiği, özellikleri ve biribirinin yerine kullanılıp kullanılamıyacağı konusunda bilgi verilecektir. Stabiliteyi veya preparat özelliklerini değiştiren maddeler örnekleri ile anlatılacaktır. Çeşitli formülasyon örnekleri verilerek bunların hangi maddeler kullanılarak jenerik formülasyon olarak hazırlanabileceği anlatılacaktır.

       • ECZ 719 Kimyasal Yapının Farmakokinetik ve Biyoyararlanımda Rolüne Dayalı İlaç Tasarımı (2-3-5)

        Bu ders ilaçlarda Stereoizomeri –rasemik ilaçlarla tedavide ortaya çıkan sorunlar, kiralite ve farmakolojik Etki-stereokimyanın ilaç tasarımında önemi, oral yoldan kullanılan ilaçların biyoyararlanımını etkileyen faktörler-absopsiyon, dağılım, metabolizma ve atılım (ADME) ve fizikokimyasal parametreler, biyoyararlanımı düzenleyen kimyasal modifikasyonlar ile ilaç tasarımı, kantitatif yapı-özellik ilişkileri (QSPR) ve bunların bigisayar destekli uygulamaları gibi konuları kapsamaktadır. Öğrenciler kimyasal yapıların ilaçların farmakokinetik özelliklerine ve biyoyararlanımına  olan etkilerini anlayacak ve kimyasal modifikasyonlarla ilaç tasarım metodlarını öğrenecektir.

       • ECZ 720 Biyobenzer İlaçlar (2-0-5)

        Ögrenci ilaç ve biyolojik ürün arasındaki spesifik teknik farklılıkları anlar, jenerik ürünlerin onaylanma kurallarını öğrenir. Jenerik ilaçların ve biyolojik ürünlerin klinik öncesi ve klinikte geliştirilme programlarını anlamasını sağlar.

       • ECZ 721 Bitki İçeriklerinin Biyosentezi (2-0-5)

        Bu ders doğal kaynalarda bulunana aktif ürünlerin biyosentetik yolla üretimlerini kapsamaktadır.

       • ECZ 722 İlaç Geliştirmede Etno-Farmakolojinin Rolü (2-0-5)

        Bitkilerin başlangıç materyali olarak kullanıldığı bir ilaç geliştirme programında ilk ve en önemli adım, çeşitli kültürlerce kullanılan bitkilerin kullanılış bilgilerinin bir araya getirilmesi ve analizidir. Deneysel farmakolojik ön araştırmalar için bitki seçiminde etnomedisin, halk tıbbı ve geleneksel tıp, yararlı bilgi sağlayabilir. Etnofarmakolojinin esas amacı, tüm dünya kültürlerinde yarar sağlayan bitkilerin derinlemesine analiziyle hastalıkları tedavi edecek drogları belirlemek olmalıdır. Bu ders yöre insanından bilgi derlemenin nasıl yapılacağını ve sonuçların bilimsel olarak nasıl değerlendirileceği konusunda yol gösterir.  

       • ECZ 723 Klinikte Bitkisel Tedavi (2 – 0 – 5 )

        Bu ders bitkisel tedavinin prensipleri ve sağlık sorunlarına bitkisel yaklaşımlar; önemli biyoaktif moleküller ve bitkisel ilaçlar konularını kapsamaktadır.

        

       Prof. Dr. Süreyya ÖLGEN, Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı

       Prof. Dr. İsmail Tuncer DEĞİM, Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı

       Prof. Dr. Abdülkerim ALPINAR, Farmakognozi Ana Bilim Dalı

       Dr. Öğr. Üyesi Abdulilah ECE, Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı

       Dr. Öğr. Üyesi Nilay BEĞİÇ, Analitik Kimya Ana Bilim Dalı

       Dr. Öğr. Üyesi Vildan SEYHAN, Farmakognozi Ana Bilim Dalı

       Dr. Öğr. Üyesi Berin KARAMAN, Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı

       Dr. Öğr. Üyesi Merve MEMİŞOĞLU, Eczacılık İşletmeciliği Ana Bilim Dalı

       Dr. Öğr. Üyesi Ferhat HANİKOĞLU, Biyokimya Ana Bilim Dalı

       Dr. Öğr. Üyesi Göksun DEMİREL, Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı

       Dr. Öğr. Üyesi Derya DOĞANAY, Farmasötik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

       Prof. Dr. Yusuf ÇELİK, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı

       Doç. Dr. Murat Çemberci**

       *Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

       ** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

       Programın 2019-2020 yılı öğrenim ücreti KDV dahil 26.620 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için 6.800 $’dır.