Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı

Duyurular

 

Program Sorumlusu : Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ
Email : nbeji@biruni.edu.tr


Programın Amacı

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, sağlık hizmetlerinin sunumundaki değişiklikler, hemşirelik eğitimi ve uygulamalarını da etkilemektedir. Hemşirelerin hastalarına kaliteli bakım verebilmeleri için, bilgi donanımlarının yüksek, uygulama becerilerinin gelişmiş ve teknolojiyi daha etkin ve verimli kullanmaları gerekmektedir. Bu nedenle, lisans mezunu hemşirelerin eğitim ve uygulamalarına yüksek lisans eğitimiyle devam etmeleri, ilgilendikleri alanda kendilerini geliştirmeleri yönünde büyük önem taşımaktadır.

Hemşirelik lisans mezunlarının bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişmesi, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanabilmesi ve bu kazanımlarını sorumluluğu altındaki hasta ve sağlam bireye direkt olarak yansıtarak bilimsel temellere dayalı bakım hizmeti vererek bireyin ve toplum sağlığının yükseltilmesine katkıda bulunması gerekliliği açıktır. Hemşirelik Yüksek Lisans Programı, kanıta dayalı Hemşirelik uygulamalarını güçlendirmenin yanında sağlığın korunması ve geliştirilmesine de katkı sağlamayı hedeflemektedir. Böylece, profesyonel nitelikte, kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını kliniklerde yaygın bir şekilde kullanan, sorun çözme becerisi kazanmış, yenilikçi profesyonel hemşireler yetişecektir. Lisansüstü eğitim; birey, aile ve toplumun sağlıklarını koruma, sürdürme ve geliştirmekle sorumlu olan hemşirelerin eğitimsel hazırlıklarının önemli aşamalarından biridir.

Yüksek lisans programının amacı, sağlık ve hastalık gereksinimlerini tanılama ve bakımı sağlamak için kanıta dayalı olarak klinik karar alma ve uygulama sürecini uzmanlık düzeyine getirmektir.

Programa öğrenci kabulünde Biruni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi şartları geçerlidir.  Programa; üniversitelerin Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Memurluğu Bölümü lisans mezunları başvurabilir.

Yüksek Lisans Programları İçin Gerekli Belgeler

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Ales Belgesi (Tezli Programlar İçin)
 • Diploma Fotokopisi
 • Transkript Fotokopisi
 • Adli Sicil Kaydı
 • 4 Adet vesikalık fotoğraf
 • Askerlik Belgesi ( Erkekler İçin )

Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı, iki yarıyıl ders dönemi ve iki yarıyıl tez dönemi olmak üzere toplam dört yarıyıldan oluşmaktadır. Program en az 7 adet ders (4 zorunlu 3 seçmeli ders), bir seminer olmak üzere en az 21 ulusal kredi ve buna eşdeğer 120 AKTS kredisi olan bir programdır. Teorik derslerin toplam AKTS değeri 60 kredidir. Teorik dersler tamamlandığında, en az 2 dönem ve toplam 60 AKTS kredisi tez çalışması için verilmektedir.

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu – Dersin Adı (Teorik-Uygulama-AKTS)

 • HEM 500 – Seminer (1-0-6)

  Seminer hazırlama hakkında gereken bilgiler ve sunum teknikleri içerir. Alan ile ilgili konu hakkında araştırma ve konuyu sunabilme becerisini geliştirmeyi hedefleyen bir çalışmadır. İşlenecek konular öğrenciler tarafından belirlenecektir.
 • HEM 501- Hemşirelik Kavram ve Kuramları (2-0-4)

  Bu ders ile hemşirelik eğitim ve uygulamalarına etki eden temel kavram ve kuramların öğrenilmesi ve bu kavramların birbiriyle ilişkilendirilmesi; kavramların kuramlar içindeki yerinin, ifade ediliş biçiminin kavranması amaçlanmaktadır.
 • HEM 502- Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (2-0-4)

  Araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, yöntemlerini uygulama ve değerlendirme, etik ilkeler doğrultusunda araştırmaya katılma, etkin rol alabilme, araştırma sonuçlarını hemşirelik bakımını iyileştirmek için kullanabilme konularında bilgileri içerir.
 • HEM 503- Sağlık Bilimlerinde Biyoistatistik (3-0-6)

  Bu dersin temel amacı, öğrenciye bilimsel araştırmaların dizaynı, araştırma verilerinin toplanması, araştırmaya uygun istatistiksel analizlerin yapılması ve elde edilen sonuçların yorumlanması pratiğinin kazandırılmasıdır.
 • HEM 504- Sağlığın Değerlendirilmesi (2-0-4)

  Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen subjektif ve objektif değerlendirme yöntemlerini, yasamın tüm evrelerine özgü, normal fizyolojik ve sık görülen patolojik göstergelerin tanılanmasını ve değerlendirilmesine yönelik konuları kapsar.
 • SEÇMELİ DERSLER

  Dersin Kodu – Dersin Adı (Teorik-Uygulama-AKTS)

 • HEM 505- Hemşirelik Bilişimi ve Sınıflama Sistemleri (2-0-4)

  Bu derste hemşirelik veri tabanı öğeleri ve örnekleri, sağlık bakımında ve hemşirelikte yaygın olarak kullanılan sınıflama sistemleri, terminoloji ve veri standardizasyonu, kodlama yöntemleri, klinik kayıtların işlenmesi, elektronik kayıtlarda gizliliğin ve güvenliğin sağlanması, sağlık bakım ortamlarındaki bilgi/enformasyon yönetim sistemlerine ilişkin problemler, mevcut bilgi teknolojileri ve insan- teknoloji etkileşimleri ele alınır.
 • HEM 506- Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi (2-0-4)

  Birey, aile ve toplumun fiziksel ve ruhsal yönden en yüksek sağlık düzeyine ve sosyal çevreye ulaşabilmeleri için; sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını kazandırma, davranış değiştirme stratejilerini planlama, uygulama ve değerlendirmeye yönelik konuları kapsar.
 • HEM 507- Kültürlerarası Hemşirelik (2-0-4)

  Öğrencinin kültürlerarası hemşirelik modellerini öğrenerek, kültürel yeterliliğin hemşirelik eğitimi ve uygulamasına entegrasyonunu tartışabilir duruma gelmesini sağlamaktır.
 • HEM 508- İç Hastalıkları Hemşireliği I (2-4-8)

  Öğrencilere erişkin bireylerde görülen akut ve kronik sağlık problemleri hakkında uzmanlık düzeyinde bilgi vermeyi, kazanmış olduğu kuramsal bilgiyi toplumun sağlık gereksinimleri ve hemşirelik süreci doğrultusunda uygulamaya aktarmayı, hastaya bilimsel ve bütüncül olarak yaklaşma yeteneği kazandırmayı sağlar.
 • HEM 509- Diyabet Hemşireliği (2-0-4)

  Öğrencinin diyabetle ilgili güncel bilgi, koruma, tanı ve tedavi yaklaşımlarını, diyabetli hastanın bakım ve eğitiminin planlanması ve yönetiminde ileri bilgi ve uygulamaların kavranmasını, diyabet konusundaki ulusal ve uluslararası alandaki değişimleri izlemesini sağlar.
 • HEM 510- Kardiyoloji Hemşireliği (2-0-4)

  Öğrencinin kardiyovasküler hastalıklarla ilgili güncel bilgi, korunma, tanı ve tedavi yaklaşımlarını, kardiyovasküler hastalığı olan bireylerin hastaların bakım ve eğitiminin planlanması ile yönetiminde ileri bilgi ve uygulamaların kavranmasını, kardiyovasküler hastalıklar konusundaki ulusal ve uluslararası alandaki değişimleri izlemesini sağlar.
 • HEM 511- Nefroloji Hemşireliği (2-0-4)

  Dersin amacı; öğrenciye böbrek hastalıklarının etyolojisi, fizyopatolojisi, belirti, bulguları, korunma ve tanı yöntemleri, tedavi seçenekleri, kanıt temelli bakım, yeni uygulamalar, hasta ve ailesinin eğitimi konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
 • HEM 512- Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I (2-4-8)

  Öğrencinin cerrahi hastalıkları ve bakımı konusunda bilgi ve beceri sahibi olması, cerrahi hastasındaki sorunları saptayabilme, kanıt temelli uygun girişimleri planlama ve yapabilme becerisi kazanması, bu alanda yapılan yenilikleri takip etmesi sağlanır .
 • HEM 513- Acil Bakım Hemşireliği (2-0-4)

  Acil bakım konusunda bilgi ve beceri sahibi olma, toplumu bilinçlendirme, triyaj yapabilme, acil bakımı en iyi şekilde uygulayabilme, yönlendirebilme ve organizasyon becerisi kazandırmak. Acil ve travmalı hastanın bakımı konularında yapılan yenilikleri takip etmek. Bilimsel araştırma yapmak, ulaşılan bilgiyi hasta bakımına yansıtabilmek ve acil hastasına kanıt temelli bakım sunabilmektir.
 • HEM 514- Ameliyathane Hemşireliği (2-4-8)

  Öğrencinin intraoperatif hemşirelik bakımı konusunda bilgi ve beceri sahibi olması, cerrahi hastasındaki sorunları saptayabilme, planlamaya uygun girişimleri yapabilme becerisi kazanması ve bu konuda araştırmalar yapması sağlanır.
 • HEM 515- Halk Sağlığı Hemşireliği I (2-4-8)

  Bulaşıcı olan ve olmayan hastalıklarda toplumun bilinçlendirmek, aile sağlığını korumak, yaşlı sağlığı ve evde hasta bakım uygulamalarını yapabilmek, ana ve çocuk sağlığını korumaya yönelik saha çalışmalarını bilmesi ve uygulamak, aile planlaması eğitimini yapabilmek, okul sağlığı hemşiresinin görevlerini bilmek ve uygulamak, işçi sağlığı hemşireliğinin görevlerini bilmek ve uygulamaktır.
 • HEM 516- Okul Sağlığı Hemşireliği (2-4-8)

  Bu dersin amacı okul sağlığını değerlendirmeyi, korumayı, geliştirmeyi, hastalık ve sakatlık halinde tedavi, bakım ve rehabilitasyonu öğretmektedir.
 • HEM 517- İşçi Sağlığı Hemşireliği (2-4-8)

  İşçi sağlığı ve boyutları, işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları, işyeri hemşiresi açısından işçi sağlığı, çalışma hayatında fizyolojik stresler ve ergonomi, meslek hastalıklarına genel bakış, iş hijyeni ve kimyasal etkenler, işyerinde fiziksel etkenler, iş kazalarına genel bakış, işyerinde ilk yardım örgütlenmesi ve ilk yardım eğitimi gibi konularda bilgili ve bilinçli sağlıklı insan gücü yetiştirmek, işyeri hemşiresinin rol ve görevleri benimsetmek amaçlanmaktadır.
 • HEM 518- Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I (2-4-8)

  Tüm yaşam evrelerinde üreme sağlığı bozulan kadın ve ailesinin fiziksel, psikososyal bakım gereksinimlerinin bütünsel yaklaşımla tanılanması, tedavisi ve rehabilitasyonuna ilişkin bilgi ve uygulamaları kapsar.
 • HEM 519- Aile Planlaması ve Danışmanlık (2-0-4)

  Bu ders, ülkemizde aile planlaması hizmetlerinin durumu, aile planlaması yöntemleri ve danışmalığı ile ilgili kapsamlı bilgi verme, bu bağlamda bakım becerisi kazandırma ve cinsel sağlığı etkileyen olumsuz durumların düzeltilmesi için temel sağlık yaklaşımları öğretme ve klinik alanda ve sahada etkili bir eğitici olma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
 • HEM 520- İnfertilite Hemşireliği (2-0-4)

  Kadın ve erkekteki infertilite nedenlerini, infertilitenin çiftler üzerindeki etkilerini, infertilite teşhis ve tedavilerindeki yenilikler ve infertil çiftlerin çocuk sahibi olabilmeleri için kullanılan yardımcı üreme tekniklerine ilişkin bilgi ve uygulamaları kapsar.
 • HEM 521- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I (2-4-8)

  Çocuklarda sağlığın korunması ve geliştirilmesi, sağlıklı bir yaşam biçimi oluşturulması, hastalıkların önlenmesi, hastalıkların oluştuğunda ise gerekli bakımın konusunda bilgi ve beceri sahibi olması, çocuk hastada sorunları tespit edilmesi, sorunlara yönelik bilimsel problem çözme yöntemi kullanarak kanıt temelli bakımın sunulması konularında öğrencinin bilgi ve becerisini kazanması dersin amacıdır.
 • HEM 522- Yenidoğan Bakımı (2-0-4)

  Çocukların yaşama sağlıklı başlama ve sürdürebilmelerinde, büyüme ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanmasında, yenidoğan hemşirelerinin önemli rol ve sorumlulukları vardır. Dersin amacı; öğrenciye sağlıklı ve hasta yenidoğanı tanımasını ve yenidoğan hastalıklarında yeterli düzeyde bakım ve eğitim konusunda teorik ve pratik bilgi ile klinik beceri kazandırmaktır. Bu bilgiler doğrultusunda öğrenci, yenidoğanın değerlendirebilme, sorunların saptayabilme ve gerekli bakımın yenidoğanı ve ailesini birlikte bütüncül bir yaklaşım ile ele alarak uygulayabilme becerisi kazanır.
 • HEM 523- Çocukta Büyüme ve Gelişme (2-0-4)

  Öğrencinin çocuklarda büyüme ve gelişim durumlarını tanımlanma ve değerlendirmesi dersin amacıdır. Büyüme ve gelişmenin tanımı ve etkileyen faktörler, büyümeyi gelişme kuralları, büyüme gelişmenin izlenmesi, büyüme ve gelişme kuramcıları ve kuramları, çocukluk dönemlerine göre büyüme, gelişme ve özellikleri, çocukta görülen büyüme bozuklukları ve hemşirelik bakımı, duyu organlarının gelişimi, nöromotor gelişme, zeka ve psikososyal gelişme konularını içermektedir.
 • HEM 524- Hemşirelikte Yönetim I (2-4-8)

  Hemşirelik yönetimine ilişkin temel kavramlar, yönetici hemşirelerin rol ve işlevleri, sağlık hizmetleri yönetiminde esas alınan yasal düzenlemelerle ilgili bilgi ve uygulamaları kapsar.
 • HEM 525- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I (2-4-8)

  Ders; ruhsal problemi olan bireye bakımı, ruh sağlığı ile ilgili temel kavramları, ruhsal sorunların etyoloji ve epidemiolojisinin incelenmesini, psikiyatrik hastaliklarin belirtilerini içermektedir. Psikiyatri hemşiresinin rol ve sorumluluklarının, çocukluk döneminde görülen ruhsal bozukluklar ve hemsirelik yaklasımının, şizofreni, diger psikotik bozukluklar ve hemsirelik yaklasımının öğretilmesini, kişiler arası iletişim bilgilerini uygulayabilmesi amaçlanmaktadır.
 • HEM 526- Hemşirelik Esasları- I (2-4-8)

  Bu derste bütüncü bir yaklaşımla birey, aile ve toplum sağlığını geliştirme, koruma ve iyileştirme ve rehabilite etmeye yönelik hemşirelik işlevlerine ilişkin, uzmanlık düzeyinde bilgi, tutum, beceri kazanılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 • HEM527- Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği (2-4-8)

  Ders; solunum sistemi hastalıklarına eşlik eden, kardiyovasküler sistem hastalıklarında, sindirim sistemi hastalıklarında ve ürogenital hastalıklarda görülen, cilt hastalıklarında, cerrahi hastalıklarda, sinir sistemi hastalıklarında karşılaşılan psikiyatrik sorunları içermekte ve bunların öğretilmesini amaçlamaktadır.
 • HEM 528- Hemşirelikte Eleştirel Düşünme (2-0-4)

  Hemşirelikte eleştirel düşünme, hasta bakımını potansiyel olarak etkilediği için oldukça önemlidir. Bu dersin amacı, hemşirelik öğrencilerine meslek hayatlarında optimal hasta bakımını sağlamada ve klinik karar vermede eleştirel düşünmeyi kullanabilmeyi öğretmektir.
 • HEM 529- Hemşirelikte Etik (2-0-4)

  Dersin amacı, öğrenciye evrensel etik ilke ve değerler, mesleki yaşama özgü etik ilke, değer ve etik kodlar, mesleki alanda karşılaşılan etik sorun ve ikilemler ile bunların değerlendirilmesi ve çözümü konusunda teorik bilgi kazandırmaktır.
 • HEM 530- Sağlık Hizmetlerinde İletişim (2-0-4)

  Bu ders, iletişim alanındaki ilke, kavram, kuram ve süreçlerin yanı sıra, sağlık alanında iletişimin yeri ve önemini incelemeyi amaçlar. Derste, iletişim teorileri, iletişimle ilgili temel kavramlar, terapotik iletişim, terapotik iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen durumlar, yardım etme becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme, mesleki kimlik, profesyonel iletişim, profesyonel hemşirelik uygulamalarını etkileyen değer ve davranışlar, sağlık hizmetlerinde ekip iletişimi, kültürlerarası iletişim, grup içi iletişim, aile içi iletişim, çatışma ve çatışma yönetimi, iletişimin sağlık eğitiminde kullanımı, iletişim problemleri olan bireylerle iletişim ve özel durumdaki bireylerle iletişim konuları yer almaktadır.
 • HEM 531- Fizyopatoloji (2-0-4)

  Öğrencinin sistemlerin temel fizyolojisini, hastalık durumunda sistemlerde ortaya çıkabilecek değişiklikleri, bunların yol açtığı belirti, bulguları ve nedenlerini inceleyerek hasta bakımında temel oluşturacak kavram ve ilkeleri geliştirmeyi amaçlar.
 • HEM532- Bilim Felsefesi (2-0-4)

  Öğrencinin, bilimle ilgili bazı temel problemlere cevap bulmaya çalışarak bilimin nasıl işlediği ve ayırt edici özelliklerinin neler olduğunu ortaya koymak sureti ile çalıştıkları bilim alanının temellerine dair bir kavrayış geliştirmesi amaçlanmaktadır.
 • HEM 533- İç Hastalıkları Hemşireliği II (2-4-8)

  Bu dersin amacı, İç hastalıkları ve bakımı konusunda bilgi ve beceri sahibi olma, Dahiliye hastasındaki sorunları saptayabilme, planlamaya uygun girişimleri yapabilme becerisi kazandırmak ve bu alanda yapılan yenilikleri takip etmek, bilimsel araştırma yapmak, ulaşılan bilgiyi hasta bakımına yansıtabilmek ve iç hastalıkları hemşireliğinde kanıt temelli bakımı sunabilmektir. Hemşirelik süreci, kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları, iç hastalıkları hemşireliği uygulamalarına yönelik araştırmalar, kritik hastalarda yaklaşım, Türkiye’ de ve dünyada iç hastalıkları hemşireliğinin değerlendirilmesi, Sistemlere yönelik hastalıklar, hastalıkların yönetimi ve hemşirelik bakımı konular arasında yer alacaktır.
 • HEM 534- Semptom Yönetimi (2-0-4)

  Dersin amacı öğrenciye akut veya kronik hastalıkların semptomlarının etyopatogenezi, tedavisi ve hemşirelik yönetimi hakkında temel bilgi ve beceri kazandırmayı sağlamaktır.
 • HEM 535- Onkoloji Hemşireliği (2-0-4)

  Öğrenciye onkoloji hemşireliği ile ilgili kavramları ve uygulama modelleri, kansere neden olan faktörler, kanser tanı, tedavi ve bakım süreçleri, kanserin hasta, aile ve toplum üzerindeki etkileri konusunda teorik bilgi kazandırır.
 • HEM 536- Nöroloji Hemşireliği (2-0-4)

  Nörolojik hastalıklarda tanı, tedavi yöntemleri ve hastalık sürecinde hasta bakımı, hasta ve ailenin fiziksel ve psikososyal bakımına yönelik bilgi, beceri ve uygulamaları kapsar.
 • HEM 537- Halk Sağlığı Hemşireliği II (2-4-8)

  Dersin amacı; Türkiye’deki sağlık örgütlenmesi ve mevzuatları doğrultusunda Koruyucu Sağlık Bakım uygulamalarını sahada toplumun yapısını göz önünde bulundurarak uygulayabilmek, toplum sağlığını korumak için kişisel ve çevreye yönelik hizmetleri sunmak, sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam biçimi konularında toplumun bilinçlendirmek, aile ve toplum sağlığını korumak ve etkileyen kültürel faktörleri incelemek, kronik hastalıklarla mücadele ve evde hasta bakım uygulamalarını yapabilmek, üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini bilmesi ve uygulamak, ruh sağlığını korumak ve toplum ruh sağlığı hemşiresinin görevlerini bilmek ve uygulamaktır.
 • HEM 538- Geriatri Hemşireliği (2-0-4)

  Bu derste öğrencinin; yaşlı bireylerde görülen sağlık sorunları ve bu sorunların yönetimi konusunda kanıta dayalı bilgi ve uygun hemşirelik bakımını planlama ve uygulama konusunda kritik etme ve karar verme becerisi kazanması beklenir.
 • HEM 539- Evde Bakım Hemşireliği (3-0-5)

  v
 • HEM 540- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II (2-4-8)

  Çocuklarda sağlığın korunması ve geliştirilmesi, sağlıklı bir yaşam biçimi oluşturulması, çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı, hastalıkların önlenmesi, hastalıkların bakımı konusunda bilgi ve beceri sahibi olması, sorunlara yönelik bilimsel problem çözme yöntemi kullanarak kanıt temelli bakımın sunulması konularında öğrencinin bilgi ve beceri kazanması dersin amacıdır.
 • HEM 541- Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği (2-0-4)

  Çocuk acil ve yoğun bakım hastasının bakımını planlama, uygulama ve değerlendirme yapabilme, komplikasyonların önlenmesi için kritik düşünme ve karar verme konusunda teorik ve pratik uygulamalar yapılmasını içerir. Acil bakıma ilişkin temel kavramların öğrenilmesi ve acil bakımının yürütülmesi, homeostazisin sürdürülmesi için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve teknik laboratuvar ortamında kazandırılmasını hedefler.
 • HEM 542- Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II (2-4-8)

  Kadın sağlığı sorunları ile ilgili sorunları önleme ve çözümlemede yeni bilgilere ulaşmasını, ulaştığı bu bilgileri bilimsel ve bütüncül bir bakış açısı ile derinlemesine tartışabilmesini ve yorumlayabilmesini, yorumladığı bilgilerle yeni sentezlere ulaşma yeteneği kazanmasını ve bu sorunlar için özgün çözüm yolları üretecek bilimsel çalışmalar yapmasını sağlaması amaçlanmaktadır.
 • HEM 543- Cinsel Sağlık ve Cinsel Sağlık Eğitimi (2-4-8)

  Bu dersin amacı öğrencilere cinsel sağlık, üreme sağlığı, cinsiyet, toplumsal cinsiyet kavramları ve cinsel sağlık eğitimi konusunda gerekli bilgi, tutum ve değerleri kazandırmaktır.
 • HEM 544- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II (2-4-8)

  Ders; acil psikiyatrik bakımın, anksiyete, diğer nevrotik bozuklukların ve kişilik bozukluklarının bakımlarının öğretilmesini, toplum ruh sağlığının incelenmesini içermektedir. Psikiyatrik bozukluklarda tedaviler (ilaç tedavileri, somatik tedaviler, psikoterapiler) alkol, madde bağımlılığı, yaşlılık döneminde görülen ruhsal bozukluklar, cinsel bozukluklar, psikosomatik bozukluklar ve hemşirelik yaklaşımları ile ruhsal hastalıkların rehabilitasyonu konusunda uygulama becerileri kazandırılabilmek amaçlanmaktadır.
 • HEM 545- Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Bakım Modelleri (2-0-4)

  Ders; hemşirelik bakım kuramcılarından Peplau, Orem, Orlando, Travelbee gibi kuramcıların bakım modellerinin psikiyatri hemşireliğinde uygulamalarını içermektedir.
 • HEM 546- Psikolojik Yaklaşımlar ve Kuramlar (2-0-4)

  Ders; psikodinamik yaklaşımlar, bilişsel yaklaşım, psikososyal yaklaşım, davranışçı yaklaşım, varoluşçu yaklaşımın açıklanması içermektedir ve bu yaklaşımların öğretilmesini amaçlamaktadır.
 • HEM 547- Stoma ve Yara Bakımı Hemşireliği (2-0-4)

  Stoma, yara ve inkontinans sorunu olan bireyi, fiziksel ve psikososyal açıdan değerlendirilmesi ve bakımı konusunda teorik ve pratik bilgi ve klinik beceri kazandırmak. Stoma, yara ve inkontinans sorunu olan birey için gereksinim duyulan hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
 • HEM 548- Hemşirelikte Yönetim II (2-4-8)

  Yönetim ve hemşirelik yönetimine ilişkin temel kavramlar, yönetici hemşirelerin rol ve işlevleri, sağlık hizmetleri yönetiminde esas alınan yasal düzenlemelerle ilgili bilgi uygulamaları kapsar.
 • HEM 549- Hemşirelikte Liderlik (2-0-4)

  Bu derste öğrencinin, liderlik kavramı ve tanımı, liderlik teorileri, günümüz liderlik yaklaşımları, etkin liderin özellikleri, girişkenlik, kendini tanıma, beden dilini iyi kullanabilme, etkili ekip liderliği rolü, etkili zaman yönetimi, hemşirelik hizmetlerinde liderliğin önemi, hemşirelikte yaşanan yönetsel liderlik sorunlarını belirleme, analiz etme ve çözüm stratejilerini belirlemeye yönelik bilgileri kazanması hedeflenmektedir.
 • HEM 550- Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II (2-4-8)

  Sistem hastalıkları cerrahisi hemşireliğine ilişkin temel bilgilerin öğrenilmesi, cerrahi hastanın perioperatif bakımının yürütülmesi, hasta ve sağlık personeli açısından riskli durumların en aza indirgenmesi için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
 • HEM 551- Hemşirelik Esasları II (2-4-8)

  Bu derste öğrencinin bütüncü bir yaklaşımla birey, aile ve toplum sağlığını geliştirme, koruma, iyileştirme ve rehabilite etmeye yönelik kazandığı hemşirelik işlevlerini, uzmanlık düzeyinde eğitim ve uygulama alanında kullanabilmesi amaçlanmaktadır.
 • HEM 600- Tez Çalışması (60 AKTS)

  Öğrencinin uzmanlık alanına özel bir konuda bilimsel yöntemle araştırma yaparak rapor haline getirmesi beklenir.

Prof. Dr. Sevim Savaşer

Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji

Prof. Dr. Fatma Töre

Prof. Dr. Yusuf Çelik

Doç. Dr. Leman Şenturan

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız

Yrd. Doç. Dr. Mahmure Aygün

Yrd. Doç. Dr. Azime Karakoç Kumsar

Yrd. Doç. Dr. Nilgün Avcı

Yrd. Doç. Dr. Selmin Köse

Yrd. Doç. Dr. Gülsen Çayır

Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı, en az 7 adet ders (4 zorunlu 3 seçmeli ders), bir seminer olmak üzere en az 21 ulusal kredi ve buna eşdeğer 120 AKTS kredisi olan bir programdır. Teorik derslerin toplam AKTS değeri 60 kredidir. Teorik dersler tamamlandığında, en az 2 dönem ve toplam 60 AKTS kredisi tez çalışması için verilmektedir. Öğrencinin mezun olabilmesi için 120 AKTS karşılığı ders alması, dersleri ve tez çalışmasını başarıyla tamamlaması, hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarılı olarak savunması gereklidir.

Programın 2017-2018 yılı öğrenim ücreti KDV dahil 19.000 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için 6.200$’dır.

YÜKSEK LİSANS FORMLARI

Proje Danışmanı Talep Formu

Proje Konusu Bildirim Formu

Tez Danışmanı Talep Formu

Tez Konusu Bildirim Formu

Tez Sınav Jurisi Atama Teklifi

Tez Sınav Tutanağı

Tezli Programa Geçiş Dilekçesi

İntihal Dilekçesi

Tez Konusu Değişiklik Formu

Proje Danışmanı Değişiklik Formu

Tez Danışmanı Değişiklik Formu

Adınız Soyadınız

T.C. Numaranız

Telefon Numaranız

E-posta


MEZUN OLDUĞUNUZ

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Varsa Diplomanızın GörseliİSTEDİĞİNİZ LİSANSÜSTÜ PROGRAM

Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans ProgramıBiyoistatistik Tezli Yüksek Lisans ProgramıBiyoistatistik Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıHemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programıİş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıKlinik Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans ProgramıMoleküler ve Tıbbi Genetik (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans ProgramıÖzel Eğitim Tezli Yüksek Lisans ProgramıÖzel Eğitim Tezsiz Yüksek lisans ProgramıPsikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Tezli Yüksek Lisans ProgramıPsikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıSağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans ProgramıSağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı*İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi Doktora Programı*Ortodonti Doktora Programı*Periodontoloji Doktora Programı*Sağlık Yönetimi Doktora Programı*Tıbbi Genetik Doktora Programı


ERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN

Askerlik DurumuYaptıMuafTecilli

Tecilliyseniz Hangi Tarihe Kadar?