Ebelik Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Nilgün AVCI

 Email : navci@biruni.edu.tr


Programın Amacı

Toplum sağlığının korunup geliştirilmesinde olduğu gibi ülkelerin gelişmişlik göstergelerini etkileyen kadın ve çocuk sağlığına ilişkin belirteçlerin iyileştirilmesinde ebelerin rolü büyüktür. Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM), Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF de anne-bebek ölümlerini ve sezaryen oranlarını azaltmak için, “dünyanın her zaman olduğundan daha fazla ebelere ihtiyacı olduğunu” vurgulamaktadır. Ancak, teknolojik gelişmelere paralel olarak, sağlık hizmetlerinin sunumundaki değişiklikler ebelerin eğitim ve uygulamalarını da etkilemektedir. Ebelerin kadın ve çocuklara kaliteli bir hizmet sunabilmesi için, bilgi donanımlarının yüksek, uygulama becerilerinin gelişmiş, teknolojiyi daha etkin ve verimli kullanmaları gerekmektedir. Bu nedenle, lisans mezunu ebelerin eğitim ve uygulamalarına yüksek lisans eğitimiyle devam etmeleri, alanlarında kendilerini geliştirmeleri yönünde büyük önem taşımaktadır.

Ebelik lisans mezunlarının bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişmesi, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanabilmesi ve bu kazanımlarını sorumluluğu altındaki hasta ve sağlam bireye direkt olarak yansıtarak bilimsel temellere dayalı bakım hizmeti vererek bireyin ve toplum sağlığının yükseltilmesine katkıda bulunması gerekliliği açıktır.

Ebelik Yüksek Lisans Programı ile, tam donanımlı olarak ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek, kanıta dayalı ebelik uygulamalarını güçlendirmenin yanında sağlığın korunması ve geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır. Böylece, profesyonel nitelikte, kanıta dayalı ebelik uygulamalarını kliniklerde yaygın bir şekilde kullanan, sorun çözme becerisi kazanmış, yenilikçi profesyonel ebeler yetişecektir. Lisansüstü eğitimin ilk basamağını oluşturan yüksek lisans eğitimi ebelerin alanlarında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmalarına olanak tanırken, meslekte uzmanlaşmayı da sağlanmaktadır.

Ebelik yüksek lisans programının amacı; evrensel ve kültürel değerler ışığında, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip olan ebelerin kanıta dayalı klinik karar alma ve uygulama sürecini uzmanlık düzeyine getirmektir. Ayrıca, yapılacak olan araştırmalar ve hazırlanacak olan tezlerin de ebelik bilimine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte Tezli Yüksek Lisans programıyla yetiştirilecek nitelikli elemanlar ile ülkemizde yaşanan ebelik öğretim elemanı sıkıntısının giderilmesine de katkı sağlanacaktır.

 

•Sağlık Bilimleri Fakültesi yada Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü mezunu olmak.
•ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak

Gerekli Evraklar

Yüksek Lisans

 • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
 • Ales Sonuç Belgesi ( Tezli Yüksek Lisans için )
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
 • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
 • Fotoğraf (3 adet)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

 • Denklik Belgesi
 • Lisans Diploması (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
 • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
 • İkametgah Teskeresi Başvurusu
 • Pasaport Fotokopisi
 • Fotoğraf (3 adet)

ZORUNLU DERSLER

 • EBE 501- Perinatoloji I

  Bu ders kapsamında; prekonsepsiyondan başlamak üzere gebelik, doğum ve loğusalık dönemlerinde, normal gebe, fetus ve loğusanın bakım gereksinimlerini tanımlaması ve karşılanmasına ilişkin bilgi ve uygulamaların yanında ve aile üyelerine yönelik destek eğitim ve uygulamaları da yer almaktadır. Ayrıca, perinatal tanı ve tarama yöntemleri bilgilerini de içermektedir. Uygulamalı eğitimde vaka analizi yöntemi ile geliştireceği becerilerde yeterlik kazanması sağlanır.

 • EBE 503- Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları

  Bu ders kapsamında; Dünya’da ve Türkiye’de yenidoğan sağlığı ve göstergeleri, sağlıklı yenidoğanın değerlendirilmesi, yenidoğanda sağlıktan sapma durumlarında gerekli olan bilgi, bakım, gereksinim ve uygulamalar yer almaktadır. Yenidoğanda özel uygulama ve girişimler, gelişimsel bakım, taburculuk ve evde bakımın planlanması yer verilen diğer konulardandır. Uygulamalı eğitimde vaka analizi yöntemi ile geliştireceği becerilerde yeterlik kazanması sağlanır.

 • EBE 505- Kadın ve Sağlık

  Bu ders kapsamında; birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesinde özellikle kadın ve çocuk (yeni doğan-6 yaş) sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesinde gerekli olan toplum tabanlı ebelik hizmeti ilkeleri yer almaktadır. Bu konularla ilişkili olarak sağlık sistemleri, sağlık çalışanlarının donanımı, sağlıklı hayat tarzlarının özendirilmesi, hastalık ve risklerin azaltılması gibi konulara değinilecektir.
 • EBE 502- Perinatoloji II

  Bu ders kapsamında; gebelik, doğum ve loğusalık dönemlerinde, riskli gebe, fetus ve loğusanın bakım gereksinimlerinin tanımlanması ve karşılanmasına ilişkin bilgi ve uygulamaların yanında ve aile üyelerine yönelik destek eğitim ve uygulamalarını da kapsamaktadır. Uygulamalı eğitimde vaka analizi yöntemi ile geliştireceği becerilerde yeterlik kazanması sağlanır.
 • EBE 504-İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri

  Bu ders kapsamında; infertilitenin tanımı, kadın ve erkekteki infertilite nedenleri, infertilitenin değerlendirilmesi, tanı testleri, infertilite tedavisinin psikososyal yönü ve yardımcı üreme tekniklerindeki yeniliklere ilişkin konular yer almaktadır.
 • EBE 580- Seminer

  Bu ders kapsamında; seminer hazırlama hakkında gereken bilgiler ve sunum teknikleri içerir. Alan ile ilgili konu hakkında araştırma ve konuyu sunabilme becerisini geliştirme hedeflenmektedir. İşlenecek konular öğrenciler tarafından belirlenecektir.
 • SEÇMELİ DERSLER

 • EBE 551- Sağlık Bilimlerinde Kavram ve Kuram

  Bu ders kapsamında; ebelik disiplininde kavram ve kuramların tarihsel gelişim süreci ve temel kavramlar ile kuramlarının sınıflandırmaları yer almaktadır.
 • ENS 500- Modern Biyoistatistik ve Araştırma Yöntemleri

  Bu ders kapsamında; araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, öğrenciye bilimsel araştırmaların dizaynı, araştırma verilerinin toplanması, araştırmaya uygun istatistiksel analizlerin yapılması ve elde edilen sonuçların yorumlanması pratiğinin kazandırılması yer almaktadır.
 • EBE 553- Kişilerarası İlişkilerde Atılganlık

  Bu ders kapsamında; atılganlık ve girişkenlik kavramları, atılganlık ve girişkenlik davranışları, bu kavramlara ait kişilik davranış özellikleri, atılganlığın kişisel ve mesleki açıdan önemi ile örnek atılganlık davranışları ile ilgili konular yer almaktadır.
 • EBE 555- Klinik Farmakoloji

  Bu ders kapsamında; genel farmakoloji kavramları, ilaç etki mekanizmaları, biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik ve biyobenzerlik kavramları, klinik ilaç geliştirilme dönemleri, ilaç geliştirmede klinik deneme dönemleri ve farmasötik geliştirme, klinik ilaç araştırmalarının etik yönleri ve akılcı ilaç kullanımı ile ilgili konulara yer verilmektedir.
 • EBE 557- Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri

  Bu ders kapsamında; tamamlayıcı tedavi yöntemleri ile ilgili yöntemlerin tanımı, tarihçesi, ülkemizde ve dünyada ebelik alanındaki kullanımları ile özellikle popülerliği artmakta olan yöntemlerin birey yararlılığını değerlendirebilme konularına yer verilmektedir.
 • EBE559- Bilim Felsefesi

  Öğrencinin, bilimle ilgili bazı temel problemlere cevap bulmaya çalışarak bilimin nasıl işlediği ve ayırt edici özelliklerinin neler olduğunu ortaya koymak sureti ile çalıştıkları bilim alanının temellerine dair bir kavrayış geliştirmesi amaçlanmaktadır.
 • EBE561- Aile Merkezli Bakım

  Bakım felsefesi olarak benimsenen aile merkezli bakım dersinde öğrencinin, çocuk ve aileyi her koşulda bir bütün olarak ele alması ve aileyi kararların içine katması gerekliliğinden yola çıkarak verilen/verilecek olan sağlık hizmetinin aile ve çocuk açısından etkileri, oluşabilecek sorunlar ile sistemin yararlarını değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır.
 • BIS 509- Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

  Bu ders kapsamında; klinik araştırma yöntemlerini uygulama ve değerlendirme, etik ilkeler doğrultusunda araştırmaya katılma, etkin rol alabilme, araştırma sonuçlarını ebelik bakımını iyileştirmek için kullanabilme konularında bilgileri yer almaktadır.
 • EBE 552- Sağlık Bilimlerinde Etik

  Bu ders kapsamında; öğrenciye evrensel etik ilke ve değerler, mesleki yaşama özgü etik ilke, değer ve etik kodlar, mesleki alanda karşılaşılan etik sorun ve ikilemler ile bunların değerlendirilmesi ve çözümü konusunda teorik bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.
 • EBE 554- Eleştirel Düşünme

  Ebelikte eleştirel düşünme, hasta bakımını potansiyel olarak etkilediği için oldukça önemlidir. Bu dersin amacı, Ebelik öğrencilerine meslek hayatlarında optimal hasta bakımını sağlamada ve klinik karar vermede eleştirel düşünmeyi kullanabilmeyi öğretmek amaçlanmaktadır.
 • EBE 556- Sağlık Hizmetlerinde İletişim

  Bu ders kapsamında; iletişim alanındaki ilke, kavram, kuram ve süreçlerin yanı sıra, sağlık alanında iletişimin yeri ve önemini incelemeyi amaçlar. Derste, iletişim teorileri, iletişimle ilgili temel kavramlar, terapotik iletişim, terapotik iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen durumlar, yardım etme becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme, mesleki kimlik, profesyonel iletişim, profesyonel ebelik uygulamalarını etkileyen değer ve davranışlar, sağlık hizmetlerinde ekip iletişimi, kültürlerarası iletişim, grup içi iletişim, aile içi iletişim, çatışma ve çatışma yönetimi, iletişimin sağlık eğitiminde kullanımı, iletişim problemleri olan bireylerle iletişim ve özel durumdaki bireylerle iletişim konuları yer almaktadır.
 • EBE558- Aile Planlaması

  Bu ders, ülkemizde aile planlaması hizmetlerinin durumu, aile planlaması yöntemleri ve danışmalığı ile ilgili kapsamlı bilgi verme, bu bağlamda bakım becerisi kazandırma ve cinsel sağlığı etkileyen olumsuz durumların düzeltilmesi için temel sağlık yaklaşımları öğretme ve klinik alanda ve sahada etkili bir eğitici olma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
 • EBE560- Ebeveynliğe Hazırlık Eğitimi

  Bu ders gebe ve ailesinin ebeveynliğe hazırlığı kapsamında gebelik, doğum ve loğusalık sürecindeki vaka sunumlarına ilişkin bilgi paylaşımlarını ve vaka yönetimi doğrultusunda gerekli olan bilgi ve uygulamaları içerir.
 • EBE 581- Tez Çalışması- I

  Öğrencinin uzmanlık alanına özel bir konuda bilimsel yöntemle araştırma yaparak rapor haline getirmesi beklenir.
 • EBE 582- Tez Çalışması- II

  Öğrencinin uzmanlık alanına özel bir konuda bilimsel yöntemle araştırma yaparak rapor haline getirmesi beklenir.

Prof. Dr. Sevim Savaşer

Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji

Prof. Dr. Murat Arslan

Dr. Öğr. Üyesi Halime Şule Selman /span>

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Avcı

Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Çayır

Dr. Öğr. Üyesi Selmin Köse

Prof. Dr. Yusuf ÇELİK*

Doç. Dr. Murat Çemberci**

*Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

Ebelik Tezli Yüksek Lisans Programı, iki yarıyıl ders dönemi ve iki yarıyıl tez dönemi olmak üzere toplam dört yarıyıldan oluşmaktadır. Program 27 ulusal kredi ve buna eşdeğer 120 AKTS kredisi olan bir programdır. Güz ve bahar dönemlerinde en az 2 zorunlu 2 seçmeli ders bulunmaktadır. Bu derslerin toplam AKTS değeri 60 kredidir. Teorik dersler tamamlandığında, en az 2 dönem ve 60 AKTS kredisi tez çalışması için verilmektedir.

Programın 2019-2020 yılı öğrenim ücreti KDV dahil 22.990 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için 6.200 $’dır.